Zapojení v programe Erasmus „Pátranie po spoločnej minulosti“

V  školskom roku 2020/2021 sa ZŠ s MŠ Jelšava zapojila do európskeho projektu ERASMUS + pod názvom Pátranie po spoločnej minulosti. Za partnerskú školu sme si zvolili Slovenskú dvojjazyčnú Základnú školu v Slovenskom Komlóši, s ktorou má naša škola už niekoľkoročné úzke kontakty. Obidve partnerské školy spolu získali 30 752eur, ktoré budú použité na mobilitu učiteľov a jobshadowing, mobilitu žiakov zo Slovenska a mobilitu žiakov z Maďarska.

    Hlavnou motiváciou k podaniu projektu bola snaha o obohatenie našich žiakov o tradície, jazyk, kultúrne dedičstvo dvoch rozdielnych krajín, ale i zvýšenie jazykovej kompetencie žiakov v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku. Obom zúčastneným partnerským školám ide predovšetkým o zachovanie tradícií našich predkov, ktorí sa kedysi presídlili zo svojej domovskej krajiny na Dolnú zem.

  Cieľom projektu je zlepšiť jazykové a digitálne kompetencie žiakov, rozvinúť umeleckú zručnosť v oblasti dramatizácie a prezentácie, posilniť sebavedomie žiakov, ponúknuť im podnety, zážitky, ale aj projektové úlohy, vďaka ktorým si osvoja zručnosti a schopnosti riešiť problémové úlohy prostredníctvom nových foriem výučby založenej na praktickom využívaní digitálnych technológií, on-line vyučovania a v prvom rade na používaní cudzieho jazyka.

   Program dvanásťmesačného projektu tvoria rôzne úlohy a činnosti, medzi ktoré patrí pravidelné stretávanie koordinátorov, príprava jednotlivých aktivít pre žiakov i učiteľov, rozdelenie úloh, príprava videokonferencií so žiakmi. Stretnutia a online hodiny prebiehajú prostredníctvom ZOOM konferencií. Medzi základné výstupy projektu patrí poznanie tradícií a spoločnej minulosti, zmapovanie života dolnozemských Slovákov, vytvorenie informačného panela s mapou vysťahovania sa Slovákov zo Stredného Gemera na Dolnú zem a spoznanie slovenských významných osobností pôsobiacich na Dolnej zemi.  Ďalšou z úloh je zorganizovať tanečný workshop, zameraný na nácvik našich ľudových tancov a tancov dolnozemských Slovákov, divadelné predstavenie s ľudovými motívmi, vytvorenie publikácie o tradičnej gastronómii oboch regiónov a zostavenie ôsmich metodických materiálov na implementáciu metódy CLIL do náukových vyučovacích predmetov.

 

                                                                   Koordinátorky programu

                                                 Mgr. Andrea Houšková, Mgr. Martina Kolesárová,

                                   Mgr. Martina Hrivnáková, Mgr. Martina Štullerová, Mgr. Emília Simanová

MOBILITA C1

MOBILITA C2

MOBILITA C3