Zapojení v programe Erasmus „Pátranie po spoločnej minulosti“

V  školskom roku 2020/2021 sa ZŠ s MŠ Jelšava zapojila do európskeho projektu ERASMUS + pod názvom Pátranie po spoločnej minulosti. Za partnerskú školu sme si zvolili Slovenskú dvojjazyčnú Základnú školu v Slovenskom Komlóši, s ktorou má naša škola už niekoľkoročné úzke kontakty. Obidve partnerské školy spolu získali 30 752eur, ktoré budú použité na mobilitu učiteľov a jobshadowing, mobilitu žiakov zo Slovenska a mobilitu žiakov z Maďarska.

    Hlavnou motiváciou k podaniu projektu bola snaha o obohatenie našich žiakov o tradície, jazyk, kultúrne dedičstvo dvoch rozdielnych krajín, ale i zvýšenie jazykovej kompetencie žiakov v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku. Obom zúčastneným partnerským školám ide predovšetkým o zachovanie tradícií našich predkov, ktorí sa kedysi presídlili zo svojej domovskej krajiny na Dolnú zem.

  Cieľom projektu je zlepšiť jazykové a digitálne kompetencie žiakov, rozvinúť umeleckú zručnosť v oblasti dramatizácie a prezentácie, posilniť sebavedomie žiakov, ponúknuť im podnety, zážitky, ale aj projektové úlohy, vďaka ktorým si osvoja zručnosti a schopnosti riešiť problémové úlohy prostredníctvom nových foriem výučby založenej na praktickom využívaní digitálnych technológií, on-line vyučovania a v prvom rade na používaní cudzieho jazyka.

   Program dvanásťmesačného projektu tvoria rôzne úlohy a činnosti, medzi ktoré patrí pravidelné stretávanie koordinátorov, príprava jednotlivých aktivít pre žiakov i učiteľov, rozdelenie úloh, príprava videokonferencií so žiakmi. Stretnutia a online hodiny prebiehajú prostredníctvom ZOOM konferencií. Medzi základné výstupy projektu patrí poznanie tradícií a spoločnej minulosti, zmapovanie života dolnozemských Slovákov, vytvorenie informačného panela s mapou vysťahovania sa Slovákov zo Stredného Gemera na Dolnú zem a spoznanie slovenských významných osobností pôsobiacich na Dolnej zemi.  Ďalšou z úloh je zorganizovať tanečný workshop, zameraný na nácvik našich ľudových tancov a tancov dolnozemských Slovákov, divadelné predstavenie s ľudovými motívmi, vytvorenie publikácie o tradičnej gastronómii oboch regiónov a zostavenie ôsmich metodických materiálov na implementáciu metódy CLIL do náukových vyučovacích predmetov.

Výsledky projektu 

Regionálna výchova

Pátranie po spoločnej minulosti - projekty

Kahoot!  

                                                                   Koordinátorky programu

                                                 Mgr. Andrea Houšková, Mgr. Martina Kolesárová,

                                   Mgr. Martina Hrivnáková, Mgr. Martina Štullerová, Mgr. Emília Simanová

MOBILITA C1

MOBILITA C2

MOBILITA C3