News

Úspechy ZŠ s MŠ Jelšava v matematike

mat.ol

31. marca 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády žiakov 6. až 8. ročníka ZŠ. Úlohy olympiády sú netradičné, nevšedné, ich vyriešenie vyžaduje veľa tvorivosti a nápaditosti. Za každú z troch úplne vyriešených  úloh získavajú súťažiaci po 6 bodov. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa aspoň 9 bodov z 18.

Oznam

oznam

Na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR zo dňa 8.4.2021 bude od pondelka 12.4.2021 prebiehať  povinné prezenčné vyučovanie na 1. stupni a v MŠ. Ostatní žiaci 2. stupňa budú pokračovať v doterajšom režime.

Regionálna výchova počas dištančného vzdelávania

jelšava

V mesiaci marec sme sa počas dištančného vzdelávania na online hodinách dejepisu v rámci regionálnej výchovy venovali tematike histórie nášho mesta. Počas online vyučovacej hodiny sa žiaci dozvedeli, že naše mesto bolo v minulosti významným strediskom baníctva, remesiel a obchodu v regióne Gemer. Určujúcim činiteľom vzniku Jelšavy a jej historického vývoja bola ťažba a spracovávanie železnej rudy.

Nárečia na Gemeri a v Komlóši

Aj naďalej pokračujeme v úlohách, ktoré sme si stanovili v programe Erasmus +.S našou partnerskou maďarskou školou zo Slovenského Komlóša sme mali spoločnú on-line hodinu slovenského jazyka. Hodina bola zameraná na gemerské nárečie, pretože množstvo nárečových slov používaných na Gemeri pochádza práve z maďarského jazyka. Keďže už aj v maďarskej škole prebieha vyučovanie dištančne, bola zábava sa spoločne pripojiť na spoločné stretnutie. Žiaci i učitelia z obidvoch škôl sa zapájali do plnenia vopred pripravených nevšedných a originálnych úloh naozaj s veľkým nadšením a zápalom.

12. ročník súťaže VŠETKOVEDKO

foto

V utorok 1. decembra 2020 sa 10 žiakov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka zapojilo do 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo 18 500 detí z celého Slovenska. Žiaci si mohli v tejto súťaži otestovať  svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. 

Zápis prváčikov

zápis

 

Milé deti, milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na zápis do našej základnej školy. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne zápis do 1. ročníka vyplnením a podaním elektronickej prihlášky do 30.4.2021. Prihlášku nájdete na tomto linku:

prihláška

Oznam

Vážení rodičia!

Od 22.3.2021 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov 5.- 9. ročníka, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo majú sťažené podmienky vzdelávania.

Vyučovanie začína v pondelok podľa rozvrhov uverejnených v IŽK a na www. bezkriedy.sk a bude prebiehať v stálych päťčlenných skupinách.

Pred nástupom do školy sa zákonný zástupca a žiak preukáže čestným vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Knižné kamarátstva

pl

Naša škola sa v Septembri 2020 prihlásila do súťaže „Knižné kamarátstva 2020“, ktorej vyhlasovateľom bola spoločnosť Panta Rhei. Cieľom tejto súťaže bola podpora čítania u žiakov na prvom stupni základných škôl. Triedy sa mohli zapojiť ešte aj do menších motivačných súťaží v jednotlivých mesiacoch.

Oznam

Vážení rodičia!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 bude prebiehať v ZŠ s MŠ Jelšava prezenčné vyučovanie na prvom stupni základnej školy prednostne pre:

Angličtina trochu inak

online

Online vyučovanie so sebou prináša veľa kreatívnych možností, ako motivovať deti k učeniu. Na hodine angličtiny s pani zástupkyňou Kolesárovou sme to využili na spojenie sa s našou partnerskou školou v Tótkomlóši a spoločne sme sa venovali téme Jedlá. Žiaci z Maďarska a zo Slovenska sa v krátkej prezentácii dozvedeli o typických jedlách pripravovaných počas sviatkov- Vianoce, Fašiangy, Veľká noc.

Projekt "Čítame radi"

knihy

Z rozvojového projektu MŠVVaŠ "Čítame radi" získala naša škola finančné prostriedky na nákup kníh, ktorými sa rozšírila ponuka našej školskej knižnice. Ďakujeme kníhkupectvu KnihART v Revúcej za sprostredkovanie nákupu kníh a pani Tatiane Krškovej za cenné rady a odporúčania.

Geografická olympiáda a úspech nášho žiaka Filipa Bábela.

V okresnom kole Geografickej olympiády kat. F, ktorá sa konala online v piatok 5.2.2021 sa Filipovi podarilo vybojovať vynikajúce  2. miesto a postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a budeme mu aj naďalej  držať palce.

Ďakujeme aj dievčatám z V.A triedy- Elizke Farkašovej, Nelke Nikitinskej a Tamarke Samkovej, ktoré sa po prvýkrát zúčastnili tejto súťaže v kat.G.

Mgr. Stanislava Skruteková

Oznam

Milí rodičia!

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili v ankete o dištančnom vzdelávaní. Našou prioritou je vytvoriť všetky podmienky na to, aby sa mohla spustiť prezenčná výučba. No vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese a v meste by to bolo momentálne veľkým rizikom a ohrozením zdravia. Veríme, že chápete dôvody neotvorenia materskej škôlky a základnej školy v nasledujúcich týždňoch. Pevne dúfame, že sa situácia po jarných prázdninách stabilizuje natoľko, aby sme sa mohli konečne stretnúť osobne v škole. 

Oznam

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa polročné prázdniny dňa 1.2.2021 neuskutočnia. Od 1. februára 2021 sa naďalej vyučuje dištančne. Žiaci, ktorí nemajú prístup k online vyučovaniu, si môžu vyzdvihnúť pracovné listy na vrátnici školy na Železničnej ulici 245 nasledovne:

0. až 4. ročník v utorok 2. februára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

5. až 9. ročník v stredu 3. februára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

Ďalšie informácie vám budú včas poskytnuté triednymi učiteľmi, oznamy budú uverejnené na stránkach školy.

Ďakujeme za pochopenie

Oznam

Základná škola s materskou školou Jelšava oznamuje, že od 18. januára do odvolania sa žiaci 0. až 9. ročníka budú naďalej vzdelávať dištančnou formou. Žiaci, ktorí nemajú prístup k online vyučovaniu, si môžu vyzdvihnúť pracovné listy na vrátnici školy na Železničnej ulici 245 nasledovne:

0. až 4. ročník v utorok 19. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

5. až 9. ročník v stredu 20. januára 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

O ďalších postupoch vás budú včas informovať triedni učitelia, oznamy budú uverejnené na stránkach školy.

Ďakujeme za pochopenie