News

Naši žiaci v matematických súťažiach

Našim žiakom sa v matematických súťažiach na okresnej úrovni tento rok mimoriadne darilo. S náročnými úlohami matematickej olympiády si najlepšie poradil Jakub Hrivnák zo VI.A triedy, ktorý vo svojej kategórii Z6 získal 1. miesto. Medzi siedmakmi vynikajúco obstála Sabína Kolesárová zo VII.A a získala v kat. Z7 2. miesto. Filip Bábel zo VII.A obsadil v tej istej kategórii 4. miesto.

V oblastnom kole Pytagoriády sme mali tiež úspešných riešiteľov- Dávida Popernika z V.A triedy a Jakuba Hrivnáka zo VI.A triedy.

Spisovatelia zo IV.A

Ani počas dištančného vzdelávania štvrtáci zo IV.A veru nezaháľali v tvorivosti. „Reštartovali“ 😊  svoju predstavivosť, schopnosti a stali sa z nich spisovatelia. Nie je to také jednoduché ako sa zdá, pretože tvoriť rýmy a ešte aby báseň mala aj zmysel, to nie je len tak! Veď to vyskúšajte!

ZUŠ- kársky zápis

Milí rodičia!

Pozývame vás na zápis do ZUŠ- detašované pracovisko Jelšava. Umelecké talenty svojich detí môžete rozvíjať priamo v našej základnej škole. Deti môžete prihlásiť na hudobný alebo tanečný odbor, ktorý budú vyučovať učitelia z revúckej ZUŠ. Bližšie informácie nájdete na priloženom plagáte a na stránke www.zusrevuca.sk.

Tešíme sa na vás.

Návrat do školy od 19.4.2021

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch. Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpia do školy v pondelok a vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať podľa rozvrhu zverejneného cez portál bezkriedy. Pri vstupe do školy sa musia títo žiaci preukázať negatívnym AG alebo RT PCR testom a zároveň negatívnym testom rodiča a odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Svetový deň vody

voda

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

Úspechy ZŠ s MŠ Jelšava v matematike

mat.ol

31. marca 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo 72. ročníka Matematickej olympiády žiakov 6. až 8. ročníka ZŠ. Úlohy olympiády sú netradičné, nevšedné, ich vyriešenie vyžaduje veľa tvorivosti a nápaditosti. Za každú z troch úplne vyriešených  úloh získavajú súťažiaci po 6 bodov. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa aspoň 9 bodov z 18.

Oznam

oznam

Na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR zo dňa 8.4.2021 bude od pondelka 12.4.2021 prebiehať  povinné prezenčné vyučovanie na 1. stupni a v MŠ. Ostatní žiaci 2. stupňa budú pokračovať v doterajšom režime.

Regionálna výchova počas dištančného vzdelávania

jelšava

V mesiaci marec sme sa počas dištančného vzdelávania na online hodinách dejepisu v rámci regionálnej výchovy venovali tematike histórie nášho mesta. Počas online vyučovacej hodiny sa žiaci dozvedeli, že naše mesto bolo v minulosti významným strediskom baníctva, remesiel a obchodu v regióne Gemer. Určujúcim činiteľom vzniku Jelšavy a jej historického vývoja bola ťažba a spracovávanie železnej rudy.

Nárečia na Gemeri a v Komlóši

Aj naďalej pokračujeme v úlohách, ktoré sme si stanovili v programe Erasmus +.S našou partnerskou maďarskou školou zo Slovenského Komlóša sme mali spoločnú on-line hodinu slovenského jazyka. Hodina bola zameraná na gemerské nárečie, pretože množstvo nárečových slov používaných na Gemeri pochádza práve z maďarského jazyka. Keďže už aj v maďarskej škole prebieha vyučovanie dištančne, bola zábava sa spoločne pripojiť na spoločné stretnutie. Žiaci i učitelia z obidvoch škôl sa zapájali do plnenia vopred pripravených nevšedných a originálnych úloh naozaj s veľkým nadšením a zápalom.

12. ročník súťaže VŠETKOVEDKO

foto

V utorok 1. decembra 2020 sa 10 žiakov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka zapojilo do 12. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťažilo 18 500 detí z celého Slovenska. Žiaci si mohli v tejto súťaži otestovať  svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. 

Zápis prváčikov

 

Milé deti, milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na zápis do našej základnej školy. Vzhľadom na súčasnú situáciu prebehne zápis do 1. ročníka vyplnením a podaním elektronickej prihlášky do 30.4.2021. Prihlášku nájdete na tomto linku:

prihláška

Rodičia, ktorí nemajú možnosť online prihlásenia, môžu zapísať svoje dieťa osobne v budove školy na Železničnej ulici 245 dňa 13.4.2021 od 8:00 do 15:30 hod. Pre všetkých budúcich prvákov máme pripravené JeŠkovské prekvapenia.

Oznam

Vážení rodičia!

Od 22.3.2021 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov 5.- 9. ročníka, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu alebo majú sťažené podmienky vzdelávania.

Vyučovanie začína v pondelok podľa rozvrhov uverejnených v IŽK a na www. bezkriedy.sk a bude prebiehať v stálych päťčlenných skupinách.

Pred nástupom do školy sa zákonný zástupca a žiak preukáže čestným vyhlásením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Knižné kamarátstva

pl

Naša škola sa v Septembri 2020 prihlásila do súťaže „Knižné kamarátstva 2020“, ktorej vyhlasovateľom bola spoločnosť Panta Rhei. Cieľom tejto súťaže bola podpora čítania u žiakov na prvom stupni základných škôl. Triedy sa mohli zapojiť ešte aj do menších motivačných súťaží v jednotlivých mesiacoch.

Oznam

Vážení rodičia!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 bude prebiehať v ZŠ s MŠ Jelšava prezenčné vyučovanie na prvom stupni základnej školy prednostne pre:

Angličtina trochu inak

online

Online vyučovanie so sebou prináša veľa kreatívnych možností, ako motivovať deti k učeniu. Na hodine angličtiny s pani zástupkyňou Kolesárovou sme to využili na spojenie sa s našou partnerskou školou v Tótkomlóši a spoločne sme sa venovali téme Jedlá. Žiaci z Maďarska a zo Slovenska sa v krátkej prezentácii dozvedeli o typických jedlách pripravovaných počas sviatkov- Vianoce, Fašiangy, Veľká noc.