O nás

logo3kola

Vízia

Škola pripravená na poskytnutie tvorivo - humánnej výchovy a vzdelávania v moderne vybudovanej škole pod vedením odborných pedagogických pracovníkov.

Cieľ

Umožniť všetkým žiakom získať základné vzdelanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zabezpečiť všestranný rozvoj osobnosti žiaka s prihliadnutím na špecifiká regiónu, najmä súžitia multikultúrnych menšín.

História

Základná škola sídlila v minulosti na niekoľkých miestach v meste Jelšava. V školskom roku 1964/65 sa odovzdalo do užívania 5 pavilónov na Železničnej ulici č. 245, v ktorých začala výučba pre žiakov. Základná škola s materskou školou Jelšava sa nachádza na okraji mestečka stredného Gemera s bohatou históriou baníctvom. Škola sa stala spádovou školou pre dochádzajúcich žiakov z deviatich okolitých obcí.

Súčasnosť

Od 1. 7. 2002 sa škola stala právnym subjektom. V roku 2004 došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou. Súčasťou našej školy sú: základná škola, materská škola, školský klub detí a školská jedáleň. Priestory školy prešli viacerými úpravami, kedy sa prispôsobovali vzdelávacím trendom počas jednotlivých období. Zmodernizovaná budova školy, veľký areál a špecializované učebne - to všetko podporuje u detí nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj športový a umelecký rozvoj.

V škole sa venujeme aj tradičným remeslám - rezbárstvu a hrnčiarstvu. Svojou tvorivou prácou prispievajú žiaci k šíreniu regionálnej výchovy. Získavajú nemalé úspechy na súťažiach v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Už niekoľko rokov sa zamestnanci a žiaci hrdia titulom ,,Zelená škola". V areáli školy dokonca vybudovali ,,Záhradu, ktorá učí". Žiakov v nej učitelia vzdelávajú zážitkovou formou. V rámci hesla ,,V zdravom tele - zdravý duch" sa deti aktívne zapájajú do takých projektov ako Akadémia Mateja Tótha, či Adamko hravo - zdravo.

Za pomoci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov sa v škole za podpory inkluzívneho tímu neustále snažíme dosahovať základné ciele vo vzdelávaní a výchove.