Rada školy - pozvánka

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava
v školskom roku 2023/2024, ktoré sa uskutoční dňa 06.03.2023 t. j. v stredu
o 14.30 hod. v priestoroch knižnice základnej školy.