Výberové konanie

Učiteľ/ -ka pre nižšie stredné vzdelávanie

Pozícia: učiteľ/ -ka pre nižšie stredné vzdelávanie -aprobácia: MATEMATIKA

Úväzok:               100 %

Dátum nástupu:    24. augusta 2020

Miesto výkonu práce:  ZŠ s MŠ Jelšava

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  24.06.2020

Termín podania žiadosti: do 19.06.2020

Rozsah úväzku: 100%

Počet žiakov ZŠ: 507

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Výhodou je kombinácia predmetov matematika- fyzika, chémia, občianska náuka

Zoznam požadovaných dokladov:

•          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

•          profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým

           stupňom odbornej praxe,

•          motivačný list,

•          osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu

           o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

•          výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

•          súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa

            zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa

            osobitného predpisu.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné údaje:

 

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245

049 16 Jelšava

 

www.zsjelsava.edulife.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Houšková

tel. č.: 058 448 28 94

mobil: 0905 458 002