Výberové konanie

Školský psychológ

Pozícia: školský psychológ

Úväzok:               100 %

Dátum nástupu:    02. septembra 2021

Miesto výkonu práce:  ZŠ s MŠ Jelšava

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  25.08.2021

Termín podania žiadosti: do 19.08.2021

Rozsah úväzku: 100%

Počet žiakov ZŠ: 510

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

•          písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

•          profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým

           stupňom odbornej praxe,

•          osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu

           o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

•          súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti podľa

            zákona č. 18/2018 Z. z. a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa

            osobitného predpisu.

Kontaktné údaje:

 

Základná škola s materskou školou Jelšava

Železničná 245

049 16 Jelšava

 

www.zsjelsava.edulife.sk

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Houšková

mobil: 0905 458 002