MAREC - MESIAC KNIHY

čg

Spoznávanie autorov a ich literárnych diel, vytváranie pozitívneho vzťahu ku knihe prostredníctvom čítania, rozborov textov, samostatnej práce s textom, ale i plnenie rôznych úloh zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti patrí na hodinách literatúry k hlavným úlohám.

A keďže je MAREC - MESIAC KNIHY, rozšírili sme tieto aktivity o mnohé ďalšie zaujímavé činnosti.

Rozhlasovou reláciou sme sa postarali o to, aby ani jeden žiak nezabudol, kto bol Matej Hrebenda a prečo je vlastne marec mesiacom knihy. Navštívili sme školskú knižnicu, písali čitateľské denníky, tvorili projekty zamerané na osobnosti slovenskej literatúry a vymýšľali vlastné fantastické príbehy.

Počas marca žiaci prvého stupňa navštívili školskú knižnicu, oboznámili sa s jej priestormi a zahrali sa na pátračov. Vyhľadávali informácie v knihách a encyklopédiách, spoznávali autorov kníh zoradených v abecednom poradí a orientovali sa v školských časopisoch. Prítomnosť v knižnici im spríjemnili hlavne nové a pestrofarebné knižky plné zaujímavých príbehov. Prečítali si rozprávky, vypracovali pracovné listy, zahrali divadielko a v poobedných hodinách sa opäť vrátili do priestorov knižnice a vypožičali si knižky na domáce čítanie. Po odchode z knižnice si so sebou odniesli nielen krásnu literatúru, ale aj kopec zážitkov.

Žiaci druhého stupňa všetkých ročníkov sa aktívne zúčastnili pripravených podujatí, ktorých výsledkom sú čitateľské denníky a projekty, ktoré môžu využiť nielen na hodinách literatúry. Veľká vďaka patrí učiteľom SJL, ktorí zrealizovali menované aktivity a pomohli žiakom prehlbovať pozitívny vzťah k literatúre, s ktorou sa stretávajú nielen na vyučovacích hodinách.

Niektoré aktivity budú pokračovať aj v mesiaci apríl, napríklad besedy s p. uč. E. Wilson - autorkou kníh pre deti aj dospelých, či projekt Naša trieda číta - https://www.nasatriedacita.sk/, z ktorého sa podarilo obohatiť triednu knižnicu II.C.

                                                                                                                        Vaši učitelia slovenského jazyka

Galéria