Regionálna výchova

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

V rámci regionálnej výchovy majú žiaci spoznávať históriu a kultúru svojho mesta:

História- osídlenie, povesti- môj rodný kraj; osobnosti, šport, kultúra, škola a jej okolie; moja trieda; čím sa pýši moje mesto (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.)

Prírodné zaujímavosti a krásy - flóra a fauna – význam ochrany prírody, lesa, vody, – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí regiónu; povesťami opradené pohoria a okolité miesta

Zvyky a obyčaje- tradície spojené s náboženskými sviatkami a obrady počas roka, ľudová tradičná gastronómia, staviteľstvo, remeslá, kroje, ľudové tance a piesne z Gemera.