Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 049 16 Jelšava
Sídlo: Železničná 245, 049 16 Jelšava
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Houšková

Základná škola s materskou školou, Železničná 245, 049 16 Jelšava je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.