Regionálna výchova počas dištančného vzdelávania

jelšava

V mesiaci marec sme sa počas dištančného vzdelávania na online hodinách dejepisu v rámci regionálnej výchovy venovali tematike histórie nášho mesta. Počas online vyučovacej hodiny sa žiaci dozvedeli, že naše mesto bolo v minulosti významným strediskom baníctva, remesiel a obchodu v regióne Gemer. Určujúcim činiteľom vzniku Jelšavy a jej historického vývoja bola ťažba a spracovávanie železnej rudy. Vývoj Jelšavy formoval rozvoj remesiel, poľnohospodárstva, obchodu a v novodobých dejinách ho výrazne ovplyvnila ťažba a spracovávanie magnezitu.

Tieto a mnohé iné informácie žiaci spracúvali vo forme projektov. Popritom zapojili svoju predstavivosť, písali, kreslili, lepili... Pri práci na svojich projektoch využili veľký priestor pre individuálnu tvorivosť. Žiaci svoje výtvory zdobili podobizňami historických budov a najvýznamnejších osobností mesta. Z projektov žiakov plánujeme na škole vytvoriť výstavu najoriginálnejších prác.

                                   

Mgr. Hrivnáková Martina