Outdoorové vyučovanie slovenského jazyka

outdoor

Starí Kelti boli úzko spätí s prírodou. Uctievali stromy, verili v ich silu a každý deň v roku spájali s nejakým z nich. Každému človeku priradili vládnuci strom podľa dátumu jeho narodenia a verili, že podľa neho mu prináležia aj určité vlastnosti.

Keďže Keltský stromový kalendár v našej školskej záhrade plní hlavne didaktickú funkciu, tentokrát sme ho využili na hodine slovenského jazyka a literatúry. Zvolili sme metódu podporujúcu čítanie s porozumením, aktívne počúvanie, spoluprácu, ale i rozvíjanie slovnej zásoby Štvorlístkové čítanie – 1. Začleň sa 2. Prečítaj 3. Povedz obsah 4. Doplň a posúď.

Prvou úlohou žiakov bolo nájsť podľa dátumu svojho narodenia strom, ktorý im je priradený v zhode s keltským kalendárom. Stromokruh tvorí 21 druhov rôznych ihličnatých i listnatých stromov, čiže toto poznanie plnilo i motivačnú funkciu a vyvolalo záujem žiakov dozvedieť sa, aké ich vlastnosti sú spojené s daným stromom. Dočítali sa to, keď splnili druhú úlohu, ktorou bolo poskladať pripravené texty rozstrihnuté na niekoľko častí.

Žiaci pracovali v skupinách vytvorených podľa toho, ktorý strom im bol priradení podľa dátumu narodenia. Zaujímavé pre nich bolo zistenie, že niektoré ich vlastnosti, záujmy i správanie sa zhodujú s popisom vlastností ľudí spojených s daným stromom.

Ďalšiu úlohu, zreprodukovať obsah prečítaného, zvládli. Vzájomne sa dopĺňali tie deti, ktoré patria pod vládu toho istého stromu. Kriticky posúdili pravdivosť zistených informácií. A to bolo naozaj zaujímavé a zábavné.

Reflexia na konci hodiny potvrdila, že žiakom sa vyučovanie v našej Záhrade, ktorá učí, páčilo a určite si to ešte zopakujeme.

Mgr. Martina Štullerová

ZŠ s MŠ Jelšava

 

Galéria