Organizačné pokyny pre žiakov ZŠ

pokynpokyn

Organizácia vyučovania

 1. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme a vyučovanie je povinné pre všetkých žiakov.
 2. Pred budovou školy je nutné dodržiavať predpísané rozostupy, nie je dovolené zhromažďovať sa.
 3. Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom od 6:50 do 7:45 hod. podľa rozpisu.
 4. V deň nástupu musí žiak predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti a dotazník zákonného zástupcu. Ak bude žiak chýbať viac ako 3 dni, toto vyhlásenie predkladá znovu.
 5. Určený asistent učiteľa zabezpečí ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy základnej školy. V prípade zistených príznakov ochorenia bude žiak následne umiestnený v izolačnej miestnosti. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne prísť po svoje dieťa do školy a informovať lekára o zdravotnom stave dieťaťa.
 6. Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa 2 rúška.
 7. V čase od 2.9. do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané.
 8. Činnosť ŠKD je zabezpečená do 15:00 hod.- skupiny sa v ŠKD nemiešajú. Čakacia družina nebude.
 9. Priestory telocvične sa do 20.9.2020 nevyužívajú.
 10. Krúžková činnosť do konca septembra v základnej škole nebude prebiehať.

Stravovanie detí v ZŠ s MŠ Jelšava

 1. Zákonný zástupca odovzdá vyplnenú prihlášku na obedy triednemu učiteľovi 3.9. 2020 (štvrtok).
 2. Obedy sa budú vydávať od pondelka 7.9.2020 od 11:20 hod. podľa rozpisu jednotlivých tried.
 3. Zákaz odoberania stravy do obedárov, cudzím stravníkom sa strava nevydáva.
 4. Skupiny detí resp. triedy sa počas stravovania nemiešajú.
 5. Stravu vydáva na to určený personál spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 6. Pri príprave a vydávaní jedál je nutné dodržiavať sprísnené hygienické pravidlá.

Povinnosti zákonných zástupcov detí a žiakov

 1. Do budovy budú vchádzať žiaci hlavným vchodom, rodičom je vstup do areálu školy zakázaný!
 2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov zodpovedajú za dodržovanie hygienicko – epidemiologických opatrení (R-O-R- nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 3. Dodržiavajú pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava.
 4. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne informuje školu.
 5. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola nariadená dieťaťu alebo osobám v spoločnej domácnosti lekárom. Za týchto podmienok dieťa nesmie ďalej navštevovať školu.

Rozpis príchodu žiakov do budovy ZŠ- hlavný vchod

ROZPIS  PRÍCHODU  ŽIAKOV  DO  ŠKOLY- Hlavný vchod

6.55

Šivetice

7.05

Rákoš, Nandraž, Kejďák

7.15

Hucín, Gem. Milhosť, Gem. Teplice

7.30

Jelšava