Moja cesta

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

v  základných školách 2019

 

 

Prioritnou oblasťou podpory rozvojového projektu boli aktivity prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu, akým je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov.

 

Rozpis finančných prostriedkov:

Požiadavka z MŠVVaŠ SR: 1 734 €

Celkové náklady: 1 821 €

 

Projekt je určený:
- pre žiakov piateho až deviateho ročníka
- pre žiakov z málo podnetného rodinného prostredia

Cieľom je upevniť u žiakov motiváciu k učeniu a formou časového portfólia zaznamenávať ich záujem o ďalšie vzdelávanie.

 

Štruktúra stretnutí:

1) Oboznámenie s projektom, vstupný dotazník, tvorba knihy
 2) Motivácia
 3) Ciele a túžby
 4) Životné úlohy, efektívnejšie učenie
 5) Zhodnotenie mesiaca, sebareflexia, vzory, šťastie
 6) Rodina
 7) Záujmy a záľuby
 8) Plánovanie času 
 9) Vizualizácia – zhmotni svoju víziu
10) Záver, výstupný dotazník

 

Podarilo sa nám:

- vlastná motivačná kniha s názvom Moja cesta     
- pravidelná účasť na skupinových stretnutiach so školskou psychologičkou a sociálnou pedagogičkou, s ostatnými žiakmi
- aktivita žiakov v skupinových ale  individuálnych aktivitách a hrách       
- pravidelné plnenie zadaných úloh na rôzne témy,  aktívne diskusie
- spoločne sa podieľali na tvorbe výtvarných prác

- osvojenie nových poznatkov, vedomostí
- spoznávanie svojich pocitov a pocitov iných, rozpoznávanie emócií, hlbšie poznanie seba, svoj vnútorný svet
- spoznávanie iných, porozumenie, spolupráca, upevňovanie vzťahov, kooperácia v skupine, práca v kolektíve, samostatné vedenie – individuálna práca navyše, zodpovednosť, rozvoj kreativity
- príprava na kariéru, kategorizácia svojich cieľov a myšlienok, získanie vedomostí o svojich vlastnostiach a zručnostiach, poznanie silných a slabých stránok, vizualizácia budúcnosti, rýchlejší proces rozhodovania.

Pozvanie do Bratislavy


Výsledky rozvojového projektu MOJA CESTA sme prezentovali  na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave.  Naša prezentácia dosiahla úspech a získali sme podporu do ďalšej práce týkajúcej sa rozvoja osobnosti našich žiakov.

Galéria fotografií:

https://zsjelsava.edulife.sk/node/1083